Foreningen Trafikskadede og Pårørende
– Sammen efter ulykken

Baggrund for foreningens opstart

En trafikulykke har ofte store konsekvenser for både de trafikskadede og deres pårørende, både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Med økonomisk støtte fra fonde, fx Rådet for Offerfonden, ønsker vi at hjælpe både trafikskadede og pårørende. Vi ønsker samtidig at sætte fokus på hvad udfordringer efter et trafikuheld, kan gøre ved familielivet og dagligdagen, for både den trafikskadede og de pårørende – og på hvordan det bliver muligt, at skabe en hverdag med disse udfordringer.

I følge Danmarks Statistik er der i 2016 hos politi og på skadestuer/hospitaler i alt registeret 35.312 trafikulykker med personskade.

For mange trafikskadede, opstår der efter ulykken kroniske og invaliderende smerter og psykiske mén. Disse skaber ofte nye og store udfordringer og mange forandringer og nødvendige omstillinger i hverdagen, både for de trafikskadede og deres pårørende. Trafikulykker har både store og langvarige sociale og økonomiske konsekvenser for de ulykkesramte.

Mange der har været ude for en ulykke oplever at dagligdagsaktiviteter som at lave mad, købe ind og gøre rent kan være en stor udfordring. Desuden oplever mange stress problematikker og en tristhed der kan påvirke selvværdsfølelsen og humøret. Mange oplever at relationer til andre mennesker kan blive mere besværligt og at man derfor har en tendens til at isolere sig.

Det kan også være svært at være pårørende til en, der har været udsat for en trafikulykke.
Balancen i forhold til hvor meget man som par taler sammen om oplevede problematikker efter en trafikulykke kan være svær. Mange pårørende oplever sorg, vrede, frustration, irritation og skuffelser. Flere par oplever at de ikke snakker om problemerne; et misforstået hensyn, som bliver en del af deres forhold. Andre oplever at især de kroniske smerter kommer til at fylde alt for meget. Mange par oplever at de kommer til at trække sig væk fra hinanden og flere end gennemsnittet bliver skilt i årene efter en trafikulykke.

Støttet af Rådet for Offerfonden

De projekter vi har udbudt har været støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden.
Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.

logo Rådet for offerfonden RGB

Samarbejder med Whiplashforeningen

Som forening samarbejder vi med Whiplashforeningen. I et partnerskab er vi ved at udvikle nye tiltag til både trafikskadede og pårørende.

Formål med foreningen

Foreningens formål er at hjælpe trafikskadede og deres pårørende, ved at skabe muligheder for at forebygge udvikling af større livskriser, som er hyppigt forekommende blandt trafikskadede og deres pårørende. Formålet er, at hjælpe trafikskadede og pårørende i hele landet, især i forhold til psykiske og sociale tab.

Formålet er at udvikle og udføre arrangementer og projekter til gavn for trafikskadede og pårørende.

Foreningen ønsker at tilbyde både individuelle samtaler og muligheder for at at møde andre i lignende situationer og udveksle erfaringer og oplevelser, hvilke kan være inspirerende i forhold til at få sat sit liv i perspektiv. Og finde nye måder at tackle det på – både for den trafikskadede og de pårørende.

Foreningens vedtægter

Vedtægter

Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn: Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken.
Foreningen er stiftet den 28. februar 2015 og har hjemsted i formandens kommune.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at hjælpe trafikskadede og deres pårørende, ved at skabe muligheder for at forebygge udvikling af større livskriser, som er hyppigt forekommende blandt trafikskadede og deres pårørende. Formålet er, at hjælpe trafikskadede og pårørende i hele landet, især i forhold til psykiske og sociale tab.

Formålet er at udvikle og udføre arrangementer og projekter til gavn for trafikskadede og pårørende.

Foreningen er upolitisk. foreningens arbejde sker således uden hensyntagen til partipolitiske og/eller religiøse interesser.

 • 3 Foreningens aktiviteter

Foreningens formål tilgodeses gennem fysiske aktiviteter.

Aktiviteterne kan fx være kurser, foredrag, individuelle samtaler, gruppesamtaler, cafémøder. De afholdes fordelt i hele landet, i det omfang det er muligt i forhold til økonomi og interesserede deltagere.

 • 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 6 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand og kasserer.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem. Dog gælder for beløb op til kr. 10.000,-, at foreningen kan tegnes alene af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Medlemmerne sidder for to år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog til hver tid trække sig fra sin post.

Alle trafikskadede eller pårørende, som er medlemmer, kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.

Det påhviler bestyrelsen at holde øje med at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen sørger derfor for at hjemmesiden fungerer i forhold til formålet. Bestyrelsen har ansvaret for at arrangere og afholde aktiviteter fordelt i hele Danmark.

Bestyrelsen kan i forhold til både hjemmeside og aktiviteter ansætte og afskedige helt eller delvist lønnet medhjælp.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved flertalsafstemninger. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.

For at afgive stemme på et bestyrelsesmøde kræves der personligt fremmøde eller fuldmagt.

Bestyrelsesmøder afholdes spredt over året. Bestyrelsen vil blive indkaldt af formanden med minimum 14 dages varsel til kommende bestyrelsesmøde.

Alle medlemmer kan sende forslag og emner til bestyrelsen, som de ønsker drøftet på et bestyrelsesmøde. Forslagsstilleren får en tilbagemelding efter at forslaget er drøftet på et bestyrelsesmøde.

Der bliver skrevet referat på alle bestyrelsesmøder. Kun bestyrelsens medlemmer modtager efterfølgende referatet, hvilke foregår elektronisk.

 • 5 Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse

Alle, der ønsker det, kan melde sig ind i foreningen. Indmeldelse kan ske skriftligt/online via indmeldelsesblanketten på hjemmesiden.

Som medlem tegner man sig for et år ad gangen og varer fra 1/1 til 31/12.

Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden.

 • 6 Finansiering og økonomi

Indtægter til foreningen kommer primært gennem fonde og sponsorater.

Regnskabsåret løber fra den 1/1 til den 31/12
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den førstkommende 31/12.
Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.

Inden den ordinære generalforsamling godkendes årsregnskabet af bestyrelsen og efterfølgende af foreningens valgte revisor.
Revisoren vælges for et år ad gangen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser såfremt der er den nødvendige kapital i foreningen.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for eventuel gæld i foreningen.

 • 7 Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet indsættes til foreningens bankkonto.

 • 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden minimum tre uger før en kommende generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 • 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Afholdes i årets første kvartal. Varsles 14 dage før og offentliggøres på hjemmesiden
Medlemmer har stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden minimum tre uger før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter (alt efter hvilke bestyrelsesposter der på valg det pågældende år):

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Eventuelt
 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 • 11 Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt den ophører med de aktiviteter der tilgodeser foreningens formål.

Foreningens opløsning kan kun forekomme efter vedtagelse om opløsning på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvor mindst 2/3 af bestyrelsen er tilstede på begge møder og stemmer for opløsning, heriblandt formanden og næstformanden.

I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue tilfalde en eller flere foreninger eller institutioner, der arbejder for et formål, der ligner nærværende forenings.

 

Sidst revideret marts 2018

 

Persondatapolitik

Foreningens formål er at udvikle og udføre arrangementer og projekter til gavn for trafikskadede og pårørende.
Foreningen består af en bestyrelse.

Dataansvarlig
Formand Anja Grøndahl
Storstræde 15, 2620 Albertslund

Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken
CVR nr.: 36 36 33 04
Web: trafikskadede.dk
Mail: anja@trafikskadede.dk og info@trafikskadede.dk
Mobil: 60222040

Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om foreningens medlemmer:

 • Navn, telefonnummer og mailadresse
 • Mails der sendes mellem medlemmer og Bestyrelsen i foreningen.

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om deltagere af foreningens aktiviteter:

 • Navn, telefonnummer og mailadresse
 • Eventuelt adresse
 • Mails der sendes mellem medlemmer og Bestyrelsen i foreningen.

Tilmeldinger til foreningens aktiviteter modtages via mail, kontaktformular fra hjemmesiden eller telefonisk.

Kilder
Vi indsamler personoplysninger der gives af:

 • Det enkelte medlem af Foreningen.
 • Den enkelte deltager i en af foreningens aktiviteter.

Formål med indsamling af data
Formål med at indsamle de ovenstående oplysninger:

 • At sikre nødvendige og relevante oplysninger i forhold til at kunne modtage information om og deltage i en af foreningens aktiviteter.
 • At yde den bedst mulige service i forhold til at være medlem af foreningen eller deltage i en af foreningens aktiviteter.

Opbevaring, sikkerhed og adgang til personoplysninger

 • Data der opbevares er almindelige persondata og opbevares i et dokument i en krypteret mappe på computeren.
 • Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

 • Dokumenter gemmes på PC harddisk og backup på ekstern harddisk.
 • Mapperne de gemmes i er krypteret.
 • PC har kode, antivirus og firewall.

Foreningens databehandler
Gullestrup.net
Deres web- og mailhoteller ligger på centralt placerede servere, primært i Herning.
Gullestrup.net overholder EU’s GDPR regulativ.

Videregivelse af medlemmer og deltagers personoplysninger

 • Der videregives ingen personoplysninger til tredjepart, med mindre det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Sletning af data

 • Mails slettes løbende, så der ikke ligger for mange.
 • Data slettes efter max fem år.

Risikovurdering

 • Risikoen for at kunne bruge de data foreningen har liggende er meget lav, da ingen personfølsomme data gemmes.

Rettigheder
Alle medlemmer og deltagere har ret til:

 • At få indsigt i personoplysninger.
 • At få ændret oplysninger.
 • At få slettet oplysninger.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
 • At indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Medlemmer har altid mulighed for at afmelde nyhedsbrev eller anden kommunikation via mail.

 

Sidst revideret maj 2018