Foreningen Trafikskadede og Pårørende
– Sammen efter ulykken

Baggrund for foreningens opstart

En trafikulykke har ofte store konsekvenser for både de trafikskadede og deres pårørende, både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Med økonomisk støtte fra fonde, fx Rådet for Offerfonden, ønsker vi at hjælpe både trafikskadede og pårørende. Vi ønsker samtidig at sætte fokus på hvad udfordringer efter et trafikuheld, kan gøre ved familielivet og dagligdagen, for både den trafikskadede og de pårørende – og på hvordan det bliver muligt, at skabe en hverdag med disse udfordringer.

I følge Danmarks Statistik er der i 2016 hos politi og på skadestuer/hospitaler i alt registeret 35.312 trafikulykker med personskade.

For mange trafikskadede, opstår der efter ulykken kroniske og invaliderende smerter og psykiske mén. Disse skaber ofte nye og store udfordringer og mange forandringer og nødvendige omstillinger i hverdagen, både for de trafikskadede og deres pårørende. Trafikulykker har både store og langvarige sociale og økonomiske konsekvenser for de ulykkesramte.

Mange der har været ude for en ulykke oplever at dagligdagsaktiviteter som at lave mad, købe ind og gøre rent kan være en stor udfordring. Desuden oplever mange stress problematikker og en tristhed der kan påvirke selvværdsfølelsen og humøret. Mange oplever at relationer til andre mennesker kan blive mere besværligt og at man derfor har en tendens til at isolere sig.

Det kan også være svært at være pårørende til en, der har været udsat for en trafikulykke.
Balancen i forhold til hvor meget man som par taler sammen om oplevede problematikker efter en trafikulykke kan være svær. Mange pårørende oplever sorg, vrede, frustration, irritation og skuffelser. Flere par oplever at de ikke snakker om problemerne; et misforstået hensyn, som bliver en del af deres forhold. Andre oplever at især de kroniske smerter kommer til at fylde alt for meget. Mange par oplever at de kommer til at trække sig væk fra hinanden og flere end gennemsnittet bliver skilt i årene efter en trafikulykke.

Støttet af Rådet for Offerfonden

De projekter vi har udbudt har været støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden.
Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.

logo Rådet for offerfonden RGB

Samarbejder med Whiplashforeningen

Som forening samarbejder vi med Whiplashforeningen. I et partnerskab er vi ved at udvikle nye tiltag til både trafikskadede og pårørende.

Formål med foreningen

Formålet med foreningen er at tilbyde et sted, hvor trafikskadede og pårørende kan får hjælp efter en ulykke. Et sted, hvor de trafikskadede og de pårørende kan tale om, og perspektivere deres liv, og deres nye rolle som trafikskadet/pårørende – både for at hjælpe sig selv, sin partner og deres forhold.

Alle mennesker er forskellige – finder forskellige strategier til deres egne kroniske smerter. I processen med at finde sine egne strategier i forhold til at leve med sine smerter/som pårørende, kan det være meningsfuldt at søge og afprøve nye muligheder.

Foreningen ønsker at tilbyde både individuelle samtaler og muligheder for at at møde andre i lignende situationer og udveksle erfaringer og oplevelser, hvilke kan være inspirerende i forhold til at få sat sit liv i perspektiv. Og finde nye måder at tackle det på – både for den trafikskadede og de pårørende.

Foreningens vedtægter

Vedtægter

Foreningen Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn: Trafikskadede og Pårørende – Sammen efter ulykken.
Foreningen er stiftet den 28. februar 2015 og har hjemsted i formandens kommune.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at hjælpe trafikskadede og deres pårørende, ved at skabe muligheder for at forebygge udvikling af større livskriser, som er hyppigt forekommende blandt trafikskadede og deres pårørende. Formålet er, at hjælpe trafikskadede og pårørende i hele landet, især i forhold til psykiske og sociale tab.

Foreningen tilbyder et rum, hvori man kan være sammen med andre i lignende situationer; et rum af forståelse, erfaringsudveksling og mulighed for udvikling, både gennem foreningens hjemmeside og ved aktiviteter (fx caféaftener, foredrag, kurser).

Fordelt i hele landet, tilbyder foreningen et fælles sted, at tale sammen, dele oplevelser, erfaringer, informationer og råd.

Foreningen er upolitisk. foreningens arbejde sker således uden hensyntagen til partipolitiske og/eller religiøse interesser.

 • 3 Foreningens aktiviteter

Foreningens formål tilgodeses dels gennem foreningens hjemmeside og dels gennem fysiske aktiviteter.
På foreningens hjemmeside skal det være muligt at erfaringsudveksle fx gennem blogs.
Alle kan skrive på hjemmesiden, og ikke kun medlemmer.
Der oprettes to fora på hjemmesiden:

 1. Et lukket forum, hvor medlemmer kan skrive.
 2. Et åbent forum, hvor alle kan skrive.

Formålet med at have både et åbent og et lukket forum er, at nogle medlemmer måske vil kunne føle sig mere tryg ved at spørge andre til råds eller fortælle om sine erfaringer i et forum, der udelukkende besøges af andre i lignende og genkendende situationer.

Bestyrelsen har beføjelser til at slette opslag på hjemmesiden der kan opfattes som stødende eller som går imod foreningens formål.

Aktiviteter, fx kurser, foredrag og cafemøder afholdes fordelt i hele landet, i det omfang det er muligt i forhold til økonomi og interesserede deltagere.

 • 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 6 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand og kasserer.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem. Dog gælder for beløb op til kr. 10.000,-, at foreningen kan tegnes alene af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Medlemmerne sidder for to år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog til hver tid trække sig fra sin post.

Alle trafikskadede eller pårørende, som er medlemmer, kan stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsens forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.
Det påhviler bestyrelsen at holde øje med at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.
Bestyrelsen sørger derfor for at hjemmesiden fungerer i forhold til formålet. Bestyrelsen har ansvaret for at arrangere og afholde aktiviteter fordelt i hele Danmark.

Bestyrelsen kan i forhold til både hjemmeside og aktiviteter ansætte og afskedige helt eller delvist lønnet medhjælp.
Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved flertalsafstemninger. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.
For at afgive stemme på et bestyrelsesmøde kræves der personligt fremmøde eller fuldmagt.

Bestyrelsesmøder afholdes hver anden måned. Bestyrelsen vil blive indkaldt af formanden med minimum 14 dages varsel til kommende bestyrelsesmøde.

Alle medlemmer kan sende forslag og emner til bestyrelsen, som de ønsker drøftet på et bestyrelsesmøde. Forslagsstilleren får en tilbagemelding efter at forslaget er drøftet på et bestyrelsesmøde.

Der bliver skrevet referat på alle bestyrelsesmøder. Kun bestyrelsens medlemmer modtager efterfølgende referatet, hvilke foregår elektronisk.

 • 5 Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse

Alle, der ønsker det, kan melde sig ind i foreningen. Indmeldelse kan ske skriftligt/online via indmeldelsesblanketten på hjemmesiden.

Som medlem tegner man sig for et år ad gangen og varer fra 1/1 til 31/12.

Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

 • 6 Finansiering og økonomi

Indtægter til foreningen kommer dels ved kontingentindtægter fra medlemmer og dels gennem fonde og sponsorater.

Regnskabsåret løber fra den 1/1 til den 31/12
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den førstkommende 31/12.

Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.
Inden den ordinære generalforsamling godkendes årsregnskabet af bestyrelsen og efterfølgende af foreningens valgte revisor.
Revisoren vælges for et år ad gangen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser såfremt der er den nødvendige kapital i foreningen.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for eventuel gæld i foreningen.

 • 7 Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet indsættes til foreningens bankkonto, senest den 1/1. I indmeldelsesåret betales en forholdsmæssig andel fra indmeldelsesdato frem til 31/12.

Medlemskontingentet kan bruges til:

 • Honorar til foredragsholder ved aktiviteter for foreningens medlemmer. Fx kurser og foredrag
 • Alle medlemmer kan deltage gratis i endagsarrangementer. Ikke-medlemmer betaler et gebyr ved endagsarrangementer.
 • Transport for bestyrelsens medlemmer til andre dele af Danmark, i forbindelse med aktiviteter.
 • Lokaleleje
 • Forplejning (kaffe, kage, frugt) ved arrangementer
 • Web-domæne og andre faste udgifter i forbindelse med foreningens drift.
 • 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden minimum tre uger før en kommende generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 • 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Afholdes i marts måned. Varsles 14 dage før og offentliggøres på hjemmesiden
Medlemmer har stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden minimum tre uger før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter (alt efter hvilke bestyrelsesposter der på valg det pågældende år):

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af næst formand
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Eventuelt
 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 • 11 Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt den ophører med de aktiviteter der tilgodeser foreningens formål.

Foreningens opløsning kan kun forekomme efter vedtagelse om opløsning på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvor mindst 2/3 af bestyrelsen er tilstede på begge møder og stemmer for opløsning, heriblandt formanden og næstformanden.

I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue tilfalde en eller flere foreninger eller institutioner, der arbejder for et formål, der ligner nærværende forenings.